De jaaropdracht en jaarplan- een win win win

De Jaaropdracht en jaarplan, omdat resultaten belangrijk zijn.

De JaaropdrachtDe jaaropdracht en jaarplan laten business groei en persoonlijke groei hand in hand gaan.

Dat is een pittige stelling die jij hier doet zou jij nu zomaar kunnen denken?

Ik ga je zodadelijk meenemen in mijn verhaal en zal mijn stelling onderbouwen.

Maar voordat ik hier dieper op inga wil ik eerst met je delen hoe wij er in 2013 toe gekomen zijn om aan de slag te gaan met een jaaropdracht.

Waarschijnlijk heb jij je ook regelmatig afgevraagd, zowel bij jouw eigen trainingen, workshops en opleidingen, als bij de trainingen, workshops en opleidingen van vrienden en/of collega’s:

 • Wat is er nu werkelijk veranderd?
 • Heeft het opleidingstraject werkelijk iets opgeleverd?
 • Wat is hij/zij nu anders gaan doen waardoor betere resultaten behaald worden?

Onze oplossing voor dit probleem is de jaaropdracht/het jaardoel.

De jaaropdracht/jaardoel en jaarplan, omdat resultaten belangrijk zijn.

Door een jaardoel te selecteren uit het jaarplan maken wij persoonlijke groei meetbaar. De jaaropdracht/jaardoel en het jaarplan versterken elkaar. De jaaropdracht/jaardoel is een speerpunt uit het jaarplan en daarmee per definitie ambitieus. Bijkomstig voordeel is dat het ook nog eens (heel veel) euro’s oplevert.

De medewerker die een ambitieus jaardoel naar zich toe trekt, zal zichzelf verder dienen te ontwikkelen om het jaardoel te kunnen realiseren. Want een jaardoel afgeleid van het jaarplan betekent dat het jaardoel uitdagend is en buiten de comfortzone ligt van de medewerker.

De jaaropdracht realiseren betekent tevens dat de medewerker een hele grote stap voorwaarts in zijn/haar ontwikkeling heeft gezet en dus ook een persoonlijke groei heeft doorgemaakt.

Elk succesvol (middel)groot bedrijf maakt jaarlijks een jaarplan, ook wel businessplan genoemd. Er zijn vele formats (hier vind je ons jaarplan format) in omloop, maar uiteindelijk hebben al deze formats een achterliggend doel, namelijk businessgroei realiseren. Het jaardoel en jaarplan versterken elkaar.

Om deze businessgroei te realiseren heeft het team een aantal speerpunten bepaald die deze businessgroei mogelijk gaan maken. En daar waar de business groeit biedt dit kansen voor de medewerkers om mee te groeien.

Jaardoel en jaarplan gaan hand in hand.

Hoe mooi is het voor het management als een ambitieuze medewerker een belangrijke jaaropdracht (speerpunt) van het bordje van het management afhaalt en naar zich toe trekt?

Hoe mooi is het voor de ambitieuze medewerker om een belangrijk speerpunt (jaaropdracht) naar zich toe te trekken en hiermee aan de slag te gaan?

Jaardoel een jaarplan gaan hand in hand en versterken elkaar. 

De medewerker trekt een speerpunt uit het jaarplan/businessplan naar zich toe en wordt gecoacht door een managementteamlid. Het directielid wordt ontlast en de medewerker krijgt een kans om zich te manifesteren en verder te ontwikkelen. En omdat het een speerpunt uit het jaarplan betreft zal de medewerker ook alle support krijgen om de jaaropdracht succesvol af te ronden. Het belang van de jaaropdracht is voor iedereen duidelijk en het commitment en support zijn automatisch aanwezig.

De medewerker selecteert een jaaropdracht die hem op het lijf geschreven is. Door een jaaropdracht te selecteren (vrije keuze) op basis van zelfgekozen criteria (basiswaarden) wordt geborgd dat hij/zij:

 • Plezier beleeft aan de acties om de jaaropdracht te bereiken.
 • Een gevoel van geluk en vertrouwen heeft in het eindresultaat.
 • Volop energie van de te ondernemen acties krijgt.

Jaardoel en jaarplan resulteren in een meetbaar resultaat

Jaarlijks worden enorme bedragen uitgegeven aan cursussen en opleidingen. Maar het is vaak onduidelijk wat dit oplevert. Waarom is het onduidelijk wat een leertraject oplevert? Het antwoord is simpel, er worden geen meetbare concrete doelstellingen geformuleerd. Ook wij zijn tegen dit probleem aangelopen en hebben als oplossing voor dit probleem ‘de jaaropdracht’ gevonden. Bij elk leertraject wordt een smart jaaropdracht geformuleerd met een meetbare opbrengst in euro’s. Wanneer de jaaropdracht, als afgeleide van het jaarplan, wordt gerealiseerd dan heeft het leertraject een meetbaar resultaat opgeleverd.

Basiswaarden, jaaropdracht en jaarplan

We zijn allemaal uniek en hebben ook allemaal onze eigen basiswaarden. De medewerker zet bij het selecteren van de jaaropdracht (uit het jaarplan) plezier beleven aan de acties zelf, een grote slagingskans (resultaten) en een sterke motivatie (de waarom en waarvoor) centraal.

Een van de eerste workshops waarmee de deelnemers starten is daarom de workshop ‘basiswaarden’. De deelnemers krijgen in de workshop hun basiswaarden heel scherp op hun netvlies staan. En door vervolgens een jaaropdracht te selecteren die aansluit op de eigen basiswaarden, borgt de deelnemer dat men plezier aan het werken aan de jaaropdracht zelf beleeft.

Bovendien wordt het belang van doelen stellen volkomen duidelijk.

Waarom is het zo belangrijk om je basiswaarden te kennen?

Het is voor de medewerker/deelnemer belangrijk om te weten wat zijn basiswaarden zijn omdat basiswaarden bepalen:

 • Wat belangrijk voor je is.
 • Waarom je wel of niet op een voorstel ingaat.
 • Waarom iets wel of niet een succes wordt.

Doelen die niet matchen met jouw basiswaarden ga je vroeg of laat onbewust saboteren. Om werkelijk succesvol te zijn dienen we geen dingen te doen waar we diep vanbinnen niet achterstaan. Dit geeft onrust en innerlijke conflicten en dan mis je de congruentie die nodig is in jouw handelen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Wanneer je doelen stelt en/of jaaropdrachten selecteert die aansluiten op je basiswaarden dan is er automatisch sprake van drive, commitment en vertrouwen. Je bent congruent.

Het resultaat van congruent zijn is dat je plezier beleeft aan de acties zelf om de jaaropdracht te bereiken, ook super enthousiast over je eigen jaaropdracht bent en bovendien ook energie krijgt van de acties die je onderneemt!

Plezier, enthousiasme en energie zijn voorwaarden om actie te blijven ondernemen en jaaropdrachten (en andere ambitieuze doelen) te realiseren.

En als je de ambitie hebt om op jouw gebied de expert status te bereiken, dan zal je veel moeten lezen, leren en oefenen om je te blijven ontwikkelen. Alleen als je plezier hieraan beleeft, hier enthousiast over bent en hier energie van krijgt, ga je veel lezen, leren en oefenen en word je steeds beter. Elke expert heeft heel veel geoefend om expert te worden op zijn gebied.

Basiswaarden en waarden gedreven acties

In een maatschappij waarbij steeds meer op afstand wordt samengewerkt en de fysieke werkplekken niet meer automatisch op 1 locatie zijn gecentreerd, gaan basiswaarden een steeds grotere rol spelen.

Goed leiderschap betekent voor mij dat gedrag en doelen op elkaar worden afgestemd. Dat houdt in dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in lijn met de strategische speerpunten en visie. En afgeleide en afgestemde doelen die hier invulling aan geven. Een jaaropdracht is een perfect middel om hier invulling aan te geven.

In de jaaropdracht komen de ambitie van de onderneming (vertaald naar doelen en acties in het jaarplan) en de persoonlijke ambitie van de medewerker samen.

Wat wil ik bereiken?

Deze vraag vormt het uitgangspunt om een jaaropdracht te selecteren.

 • Wat wil ik bereiken?
 • Waarom wil ik dit bereiken?
 • Wat levert dat op voor mijn directie en voor de organisatie waarin ik werk (Win)?
 • Wat levert dat op voor mij persoonlijk (Win)?
 • En wat levert het op voor onze maatschappij (Win)?

Waarden gedreven acties leveren daarmee een win-win-win op.

Win voor het bedrijf

Ieder succesvol bedrijf stelt jaarlijks een
 jaarplan op. Vanuit de missie en visie
 zijn de stakeholders in kaart gebracht, hun belangrijkste issues bepaald, toekomstscenario’s overwogen en de succesbepalende factoren benoemd welke doorslaggevend zijn voor het succes van de organisatie over 3 tot 5 jaar. Aansluitend worden dan de prestatie indicatoren (KPI’s), het verdienmodel en de belangrijkste managementacties voor het komende jaar geformuleerd om de toekomstvisie ook daadwerkelijk te gaan realiseren.

De management trainee selecteert vervolgens een van deze belangrijke managementacties en maakt dit zijn eigen jaaropdracht. Een SMART jaaropdracht die bijdraagt aan de realisatie van de toekomstvisie van het bedrijf.

Win voor de maatschappij

Het (middel)lange termijn succes van de
 organisatie hangt af van de mate waarin zij
 in staat is waarde (WIN) te creëren voor de maatschappij. Alleen dan geeft het bedrijf invulling aan haar bestaansrecht, vergroot daarmee ook haar concurrentiepositie en kan dan haar toekomstvisie realiseren.

Win voor de medewerker

De management trainee selecteert in overleg met de directie een jaaropdracht en laat zien dat hij/zij in staat is om:

 • Resultaten te behalen.
 • Een waardevolle bijdrage aan de toekomstvisie van het 
bedrijf te leveren.
 • Een volgende stap in zijn/haar carrière te zetten.

Uitgangspunt hierbij is dat de medewerker in zijn kracht wordt gezet. Daarom selecteert hij/zij zelf een jaaropdracht. Een jaaropdracht die aansluit op zijn sterktes en bovendien uitdaagt om een persoonlijk ontwikkelpunt te gaan verbeteren. In de workshop Doelen Stellen stelt de medewerker een actieplan op hoofdlijnen op en creëert hij/zij de juiste voorwaarden om op een plezierige manier zijn/haar doel te bereiken. Belangrijk hierbij is dat en de medewerker en de directie beiden verantwoordelijk zijn voor de voortgang en het behalen van de resultaten. Beiden hebben nauurlijk ook een groot belang hierbij.

De Jaaropdracht als prikkel om te groeien

Bovenstaande uitgangspunten staan nog steeds als een huis. Ik noemde het al zijdelings, teveel persoonlijke ontwikkeling trajecten leveren geen meetbare resultaten op.

Te vaak worden achteraf de vragen gesteld:

 • Wat is er nu werkelijk veranderd?
 •  Heeft het opleidingstraject werkelijk iets opgeleverd?
 • Wat is hij/zij nu anders gaan doen waardoor betere resultaten behaald worden?

En als je zelf leiding geeft aan een team van mensen herken je waarschijnlijk deze vragen heel goed. 

De Jaaropdracht maakt persoonlijke groei meetbaar

Door een jaaropdracht te selecteren uit het jaarplan maken wij persoonlijke groei wel meetbaar. De jaaropdracht (een speerpunt uit het jaarplan) levert immers heel veel euro’s op. De medewerker die de jaaropdracht realiseert heeft dan ook een hele grote stap voorwaarts in zijn ontwikkeling gezet en heeft een persoonlijke groei doorgemaakt.

Bijkomende positieve neveneffecten zijn motivatie, binding en samenwerking.

Door een jaaropdracht als uitgangspunt te nemen zet je resultaten centraal. Niet als doel op zich overigens, maar om persoonlijke groei meetbaar te maken.

Om ambitieuze en talentvolle medewerkers een hulpmiddel aan te reiken om SMART doelstellingen uit het jaarplan/businessplan van hun bedrijf op te pakken én te realiseren heb ik in 2014 de Doelen Stellen Gids geschreven.

Als gevolg van mijn directe betrokkenheid bij de Scheybeeck Academy en mijn ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met interne veranderingstrajecten werd ik getriggerd tot het ontwikkelen van dit hulpmiddel.

Omdat er vraag ontstond naar:

 • Begeleiding.
 • Een praktisch stappenplan.
 • Een systeem om de voortgang te monitoren en resultaten te behalen. 

De Jaaropdracht is een prikkel tot groei

Elke gerealiseerde jaaropdracht is het gevolg van ondernomen acties. Daarom is een jaaropdracht niet alleen iets onderzoeken of iets gaan plannen. Plannen en onderzoeken zijn slechts voorwaarden om doelen te bereiken. En daarom moet men acties laten zien. Immers het zijn de acties die je onderneemt welke je laten groeien. Doordat actie wordt ondernomen gaat men tegen zaken aanlopen die men niet had voorzien. De medewerker krijgt te maken met tegenvallers en misschien zelfs wel met tegenwerking en weerstand. En dit is goed, hier groei je van, dit zijn zaken waardoor je persoonlijke groeit.

Teleurstellende of helemaal geen resultaten behalen is veelal terug te voeren op twee zaken:

 1. Geen duidelijk doel voor ogen hebben en dus ook geen specifieke acties ondernemen.
 2. Geen energie hebben en dus ook niet de kracht hebben om het vol te houden.

Door een praktisch stappenplan te hanteren en het doel SMART te maken kan je deze twee hoofdoorzaken waarom doelen niet bereikt worden eenvoudig tackelen.

 • Met de juiste acties,
 • in de juiste volgorde,
 • vanuit de juiste intentie ondernomen,
 • en op het juiste moment uitgevoerd is succes gegarandeerd.

Waarom hanteren wij een jaaropdracht?

Samenvattend hanteren wij een jaaropdracht omdat:

 • De jaaropdracht maakt dat business groei en persoonlijke groei hand in hand gaan.
 • Het directielid wordt ontlast en de medewerker krijgt een kans om zich te manifesteren en verder te ontwikkelen.
 • En omdat het jaardoel een speerpunt uit het jaarplan/businessplan betreft zal de medewerker ook alle support krijgen om de jaaropdracht succesvol af te ronden.
 • In de jaaropdracht komen de ambitie van de onderneming (vertaald naar doelen en acties vanuit het businessplan) en de persoonlijke ambitie van de medewerker samen.
 • Een jaaropdracht persoonlijke groei meetbaar maakt en harde euro’s oplevert, dit in tegenstelling tot heel veel andere persoonlijke groei trajecten.
 • De Jaaropdracht een prikkel tot groei is en succes voorspelbaar maakt.
 • De persoonlijke gaps daadwerkelijk overbrugd worden door jaaropdrachten te realiseren.

Winstgevend Jaarplan Schrijven en betere financiële resultaten behalen?

De Doelen Stellen Gids Trainingen

1 – Training – Doelen Bereiken

2 – Flow-Training

3 – Winstgevend Jaarplan Schrijven

Klik op de link voor meer informatie.

Doelen Stellen Gids
Jeroen Langeveld
error: Content is protected !!